Category Archives: زونكن

زونكن فانتزي معمولي كوچك ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد

زونكن فانتزي معمولي ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ، برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد

زونكن فانتزي معمولي ۴٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۴٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد

زونكن لبه فلزي كوچك ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد .و برای دوام بیشتر لبه های پایین آن را به صورت فلزی تولید می کنند.

زونكن لبه فلزي اعلاء پهن ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد .و برای دوام بیشتر لبه های پایین آن را به صورت فلزی تولید می کنند.

زونكن لبه فلزي اعلاء باريك ۴٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۴٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد  . و برای دوام بیشتر لبه های پایین آن را به صورت فلزی تولید می […]