Posts tagged “زونكن فانتزي معمولي”

زونكن فانتزي معمولي 4.5

زونكن فانتزي معمولي ۴٫۵

این فایل که به صورت کم حجم 4.5 تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد