Posts tagged “بایگانی اوراق اداری”

زونكن فانتزي معمولي 7.5

زونكن فانتزي معمولي ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم 7.5 تعریف شده است ، برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد