آدرس:

بازار تهران – خیابان ۱۵ خرداد – بازار آهنگران کوچه مسجد جامع

شماره تماس : ۵۵۱۵۳۲۳۹- ۵۵۶۳۰۱۸۵